Wykłady odbywają się w Auli IFJ PAN.

Sesja posterowa odbywa się równolegle z przerwami kawowymi i obiadową.

08:30 - 09:00 Rejestracja uczestników
Prowadzący sesję: Krzysztof Parlinski
09:00 - 09:15 Rozpoczęcie sympozjum
09:15 - 09:45 Adam Kiejna, Adsorption of small Aun (n = 1–4) structures on magnetite (111) surface and their interaction with CO
09:45 - 10:15 Wojciech Grochala, Maximum Hardness Principle for solids as exemplified by elemental P and by elusive AuO
10:15 - 10:30 Urszula D. Wdowik, Ab initio and experimental Raman spectroscopy in the MAX and Nowotny phases
10:30 - 10:45 Jan S. Wróbel, Stabilność fazowa i defekty punktowe w stopach Fe-Cr-Ni
10:45 - 11:00 Dominik Legut, The effect of chemical disorder and Mo alloying on the stability of the cubic β/βo phase in TiAl - from first-principles
11:00 - 11:30 Przerwa kawowa
Prowadzący sesję: Andrzej M. Oleś
11:30 - 12:00 Ireneusz Grabowski, Correlation Potentials and Electron Densities from Correlated DFT, WFT and OEP Methods - what we can learn from them?
12:00 - 12:30 Andrzej Biborski, Metoda ab-initio wraz ze ścisłą diagonalizacją hamiltonianu wielocząstkowego na przykładzie niskowymiarowych układów wodorowych
12:30 - 12:45 Jerzy Goraus, Modelowanie zjawisk krytycznych przy użyciu metod obliczeniowych opartych o teorię funkcjonału gęstości
12:45 - 13:00 Małgorzata Wierzbowska, Modelowanie organicznych baterii słonecznych
13:00 - 13:15 Paweł T. Jochym, Topnienie nanocząstek Fe-Pt
13:15 - 14:30 Przerwa obiadowa
Prowadzący sesję: Janusz Toboła
14:30 - 15:00 Bartłomiej Wiendlocha, Teoretyczne badania struktury elektronowej i własności transportowych materiałów termoelektrycznych
15:00 - 15:15 Maciej J. Winiarski, Band-gap engineering in group III nitride semiconductors
15:15 - 15:30 Paweł Scharoch, Obliczenia ab initio w inżynierii struktury pasmowej dla zastosowań optoelektronicznych opartych na układach niskowymiarowych
15:30 - 15:45 Dominik Kurzydłowski, Wywołana ciśnieniem ewolucja wiązań chemicznych we fluorkach azotu
15:45 - 16:00 Patryk Zaleski-Ejgierd, Krypton oxides under pressure
16:00 - 16:30 Przerwa kawowa
Prowadząca sesję: Małgorzata Samsel-Czekała
16:30 - 17:00 Grzegorz Jagło, Influence of magnetic interactions on phonons in the quasi-2D structures
17:00 - 17:15 Anna Ciechan, Magnetyczne przejścia fazowe w chalkogenkach żelaza: obliczenia DFT
17:15 - 17:30 Marcin Kurpas, Oddziaływanie spin-orbita i relaksacja spinowa w jednowarstwowym czarnym fosforze
17:30 - 17:45 Andrzej Ptok, Badanie nadprzewodnictwa w warstwie FeSe za pomocą obliczeń ab initio - badanie podatności par Coopera
17:45 - 18:00 Zakończenie sympozjum