2011–2014  projekt NCN 2011/01/M/ST3/00738 „Badanie własności strukturalnych, dynamicznych i mag-netycznych nanocząstek, wielowarstw, cienkich warstw i powierzchni zawierających metale przejściowe i ziemie rzadkie metodami obliczeniowymi z pierwszych zasad”,  wykonawca

2011–2014 projekt COST European Cooperation in Science and Technology Action MP0903 „Nanoalloys as advanced materials: from structure to properties and applications” (NANOALLOY), wykonawca

2010–2013  projekt UDA-POIG.01.03.01-14-155/09-00, „Opracowanie technologii otrzymywania nowoczes-nych materiałów półprzewodnikowych na bazie węglika krzemu” (SICMAT ),  wykonawca

2008–2010  projekt MNiSW 541/6.PR UE/2008/7 „Od powierzchni do jądra Ziemi – los materiału podlegającego subdukcji”,  wykonawca

2008–2011  6 Program Ramowy  UE MRTN-CT-2006-035957 „Crust to core – fate of the subducted material”,  wykonawca

2007–2010  projekt MNiSW 44/N-COST/2007/0 „Obliczenia ab initio dla materiałów funkcjonalnych, kryształów, układów nieuporządkowanych, międzypowierzchni i powierzchni: własności elektronowe, fono-nowe, magnetyczne i termoelektryczne”,  wykonawca

2006–2010 projekt COST – European Cooperation in the Field of Scientific and Technological Research: Action P19: Multiscale modeling of materials,  wykonawca

2006–2008  sieć  naukowa EKO–KAT MNiSW 75/E-68/SN-004/2006, ,,Innowacyjne materiały katalityczne w ochronie ekosystemu”,  wykonawca

2004–2007  projekt MNiI 620/E-77/SPB/6.PR UE/DIE 294/2004 ,,Dynamika w nano-materiałach badana przy pomocy promieniowania synchrotronowego”,  wykonawca

2004–2007  6 Program Ramowy UE DYNASYNC „Dynamics in Nano-scale Materials Studied with Synchrotron Radiation" NMP4-CT-2003-001516,  wykonawca

2004–2006  projekt KBN 1 P03B 104 26, ,,Podstawowe własności i diagramy fazowe materiałów stosowanych w technice – rachunki z pierwszych zasad”,  kierownik projektu

2001–2004  projekt KBN 5 P03B 069 20, ”Przewidywanie ciśnieniowych zmian struktury i dynamiki kryształów z pierwszych zasad”,  wykonawca

2001–2003  projekt KBN 6 P04D 013 20, „Wyznaczenie niektórych własności minerałów pod działaniem wysokiego ciśnienia metodami obliczeniowej mechaniki kwantowej”,  wykonawca

2001–2003  projekt KBN 5 P03B 028 21, „Strukturalne, dynamiczne i termodynamiczne własności chalkopirytów wyliczane z pierwszych zasad”,  kierownik projektu

1999–2001  projekt KBN 2 P03B 120 17 promotorski, „Własności drgań sieci krystalicznych wybranych kryształów liczone metodami ab initio”,  główny wykonawca

1998–2000  projekt KBN 2 P03B 004 14, „Dynamika sieci krystalicznej i przejścia fazowe liczone z pierw-szych zasad”,  wykonawca

1996–1998  projekt KBN 2 P03B 145 10, „Komputerowe modelowanie przejść fazowych w kryształach i ich kinetyki”,  wykonawca